Projekt bemutatási nyilatkozat

Alulírott................................................. (személyi igazolvány szám:............ ; telefonszám:................................lakcím:................................................ emailcím:...........................kijelentem, hogy az Aqva technologies s.r.o

tulajdonában lévő weboldalon fellelhető és az Aqva technologies s.r.o. szerződtetett partnereinek ingatlan projektjeiről Bartuska Józseftőaz Aqva technologies s.r.o hivatalos képviselőjétől szereztem tudomást és az ő szervezésében jutottam dokumentációhoz. Kijelentem, hogy az erről kapott információt harmadik személynek csak a cég képviselőjének tudomásával adom tovább, a projekt más érintettjével, résztvevőjével a projektben megvalósuló ingatlan megszerzésére vonatkozóan tárgyalásokat sem én, sem hozzátartozóm, se a cégem/ alapítványom nem kezdeményez.

Mint információhoz jutó kijelentem, hogy a honlapon fellelhető és az Aqva technologies s.r.o. szerződtetett partnereinek ingatlan projektjeiből a következő 3 évben Bartuska József tudta nélkül sem én, sem hozzátartozóm, se a cégem/ alapítványom nem vásárol.

Megértettem és elfogadom, hogy ha ebbéli kötelezettségem megszegem,Bartuska Józsefet és az Aqva technologies s.r.o –t emiatt ért kár megtérítésére vagyok köteles.

Mint az ingatlan megtekintője kijelentem, hogy megismertem és elfogadom a jelen nyilatkozat 1. számú mellékletében található adatkezelési tájékoztatót, valamint hozzájárulok ahhoz, hogy az Aqva technologies s.r.o, mint adatkezelő, a személyes adataimat az adatkezelési tájékoztatónak megfelelően kezelje.
Fentieket jelen nyilatkozat aláírásával megerősítem.

Kelt: ..................................................................

.................................................................. Aláírás


1. számú melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELŐ NEVE, ELÉRHETŐSÉGEI

Adatkezelő neve: Aqva technologies s.r.o

Adatkezelő székhelye: Ul.gen.Klapku 3181/37 95501 Komarno,Slovakia

Adatkezelő képviselője: Bartuska József

Adatkezelő email címeinfo@seaworldproperty.com

Adatkezelő telefonszáma: +36 202496654

AZ ADATKEZELÉSEK JOGSZABÁLYI HÁTTERE, JOGALAPJA, CÉLJA A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, VALAMINT AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

INGATLAN MEGTEKINTÉSI NYILATKOZATOK NYILVáNTARTáSA

Az adatkezelés jogszabályi háttere

Az adatkezelés hátterét a Rendelet rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja a Rendelet

6. cikk (1) bekezdés f) pontjával összhangban az adatkezelő jogos üzleti érdek érvényesítése.

Az adatkezelés célja

Az    ingatlanok     megtekintőjének     azon    nyilatkozatának     tárolása,     hogy    az    ingatlan tulajdonosával nem veszi fel a kapcsolatot, tárgyalást nem kezdeményez.

A kezelt adatok köre

Név, lakcím, személyi igazolvány szám, telefonszám, email cím.

Az adatkezelés időtartama

Az ingatlan megtekintési nyilatkozat aláírásától számított 2 évig.

ADATFELHASZNÁLÓ IGÉNYBEVÉTELE

Adatkezelő, a kezelt adatokat illetően adatfelhasználót nem vesz igénybe.

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az adatkezelés során önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

  • a tájékoztatáshoz való jog;
  • az adatok hozzáféréséhez való jog;
  • az adatok hordozhatóságához való jog;
  • az adatok helyesbítéséhez való jog;
  • az adatok törléséhez való jog (elfeledtetés);
  • az adatok zárolásához való jog;
  • a tiltakozás joga

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra azesetre sem ha a Rendelet. 6. cikk

(1) bekezdés f) pontjával összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (adatkezelő jogos üzleti érdeke).

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.